DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ I INFORMACJI MEDYCZNEJ

Po odbiór wyników prosimy zgłaszać się z dowodem tożsamości.

Na podstawie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tekst jedn. Dz.U. 2019.1781), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) Diagnostyka Wyrobek Sp. z o.o informuje:

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Diagnostyka Wyrobek Sp. z o.o
  ul. Smoleńsk 25a/2 31-108 Kraków, KRS 0000427044, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6761787933, Regon 351232276
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Rzeczycka, kontakt: iod@wyrobek.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości, jako osoby upoważnionej do wydania wyniku pacjenta.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w celu weryfikacji tożsamości. Bez podania danych osobowych nie możemy wydać wyniku osoby upoważniającej.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe wyłącznie w wyniku realizacji obowiązku prawnego będą udostępniane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, innym podmiotom wykonującym w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno-leczniczego, Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, Systemom Informacji Medycznej oraz innym, wymienionym w art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony obowiązkiem przechowywania danych medycznych dotyczących odbieranych wyników: dokumentacja medyczna będą przechowywane przez okres 20 lat. ; Zdjęć rentgenowskich przechowywane poza dokumentacją medyczną przez okres 10 lat. ; dane osobowe i dokumentacja medyczna będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczeni zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza. ; Dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia będzie przechowywana przez okres-22 lata.
 • Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do upoważnionej dokumentacji medycznej upoważniającego na zasadach określonych w art. 27-28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kopiowania, a także w przypadku, gdyby zakwestionował/a Pan/i ich prawidłowość, do ograniczenia przetwarzania przez okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości danych;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pani/Pana dane pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.