dr Emil Wyrobek

Historia Zakładu ‚USG i Rentgena Wyrobek sięga roku 1945.
Wtedy to dr Emil Wyrobek, specjalista w zakresie radiologii i radioterapii oraz specjalista wojewódzki do spraw radiologii założył‚ swoją pierwszą placówkę™ o nazwie Zakł‚ad Rentgena. Pracownia i dom rodziny Wyrobek mieś›cił‚y się™ wówczas w tym samym lokalu dzieląc wspólną… przestrzeń„.

W pracowni wykonywano badania radiologiczne oraz naświetlania radioterapeutyczne do 1950 roku, kiedy to dr Emil Wyrobek założył‚ w Krakowie Instytut Onkologii przy ul. Garncarskiej oraz pracownię radioterapii. Pracownia Radiologiczna wykonuje badania diagnostyczne do dnia dzisiejszego pod tym samym adresem, na ul. Smoleń„sk 25A w Krakowie.


W roku 1974, po śmierci dr Emila Wyrobka zakł‚ad prowadził‚ jego syn Krzysztof Wyrobek. W roku 1997 przekształ‚cił‚ go w spół‚kę™ cywilną, którą zarządzał‚ wraz z żoną i dzieć‡mi. Od 2000 roku firma stopniowo powię™kszała się o nowe placówki.
Obecnie w Zakładzie Rentgena i USG Wyrobek wykonywany jest peł‚en zakres badań„ radiologicznych, ultrasonograficznych oraz tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W 2005 roku został‚y uruchomione także badania mammograficzne w mammobusach.


Obecnie firma prowadzona i zarządzana jest przez żonę™ Krzysztofa, dra n. med. Zofię™ Wyrobek specjalistę™ radiologa i czwórkę™ ich dzieci. Dwójka z nich to również lekarze specjaliś›ci radiolodzy.


Na terenie cał‚ej Polski działa 12 oddziałów firmy.

Kontakt do biura:

biuro@wyrobek.pl


Zakład Rentgena i Usg Wyrobek s.j w Krakowie przygotował i zrealizował‚ w ramach Mał‚opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 projekt, Inwestycja w nowoczesny rezonans megnetyczny w celu polepszenia oferty przedsiębiorstwa”. Projekt wspoł‚finansowany przez Unię™ Europejską… ze ś›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa o dofinansowanie nr MRPO.02.01.01-12-1-0171-83-09. ,, Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

Zakł‚ad Rentgena i Usg Wyrobek s.j w Krakowie przygotował‚ i zrealizował‚ w ramach Mał‚opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 projekt w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarki Regionalnej ,, Zakup nowoczesnego tomografu komputerowego Somatom Emotion marki Siemens w celu wzrostu konkurencyjnoś›ci przedsiębiorstwa na rynku usł‚ug medycznych ”. Projekt wspołfinansowany przez Unię™ Europejską ze ś›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa o dofinansowanie nr MRPO.02.01.01-12-3-0089-433-09. ,, Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

Zakł‚ad Rentgena i Usg Wyrobek s.j w Krakowie przygotował‚ i zrealizował‚ w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 projekt ,,Wyposażenie oddziałów Zakładu Rentgena i USG Wyrobek Sp. Jawna w 2 nowoczesne tomografy komputerowe”. Projekt wspoł‚finansowany przez Unię™ Europejską ze ś›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.