Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Diagnostyka Wyrobek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z realizacją umowy

RTG, TK, MR, USG, MAMMOGRAFIA

Informujemy, że w związku z realizacją umowy (Dalej: Umowa) przetwarzamy dane osobowe osób, które zostały w Umowie wskazane jako osoby reprezentujące oraz inne osoby zaangażowane w realizację Umowy.

Administratorem danych osobowych jest Diagnostyka Wyrobek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Smoleńsk 25a lok 2, 31-108 Kraków („Administrator danych”). Z Administratorem danych można skontaktować się pisząc na adres siedziby administratora lub na adres email: iod@wyrobek.pl.

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail iod@wyrobek.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu zawarcia Umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit f RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w celu realizacji Umowy w tym kontaktu oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z ww. Umową lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania tej Umowy. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W razie konieczności Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom oraz przechowywane w celu wypełnienia przepisów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO lub powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem danych na podstawie pisemnych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz Administratora danych w zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli lub usług konsultingu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a) obowiązywania Umowy– do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

c) do czasu zwolnienia z obowiązku ich przechowywania na podstawie przepisów podatkowych;

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu o czym mowa w art. 22 RODO.

Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora danych w związku z realizacją Umowy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, o ile będą miały zastosowanie. Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora danych mogą również wnieść skargę w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa