Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Diagnostyka Wyrobek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z wykonywaniem badań diagnostyki obrazowej

RTG, TK, MR, USG, MAMMOGRAFIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu wykonania badań diagnostyki obrazowej jest Diagnostyka Wyrobek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul Smoleńsk25a lok. 2, 31-108 Kraków („Administrator danych”). Z Administratorem danych można skontaktować się pisząc na adres siedziby administratora lub na adres email: biuro@wyrobek.pl.

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail iod@wyrobek.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Diagnostyka Wyrobek sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25. ust. 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych, jak:

  1. nazwisko i imię (imiona),
  2. data urodzenia,
  3. oznaczenie płci,
  4. adres miejsca zamieszkania,
  5. numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  6. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Skutkiem niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez Diagnostyka Wyrobek sp. z o.o. zamówienia na realizację badań diagnostyki obrazowej, a w konsekwencji brak możliwości wykonania badań diagnostyki obrazowej lub innych świadczeń medycznych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badań diagnostyki obrazowej, udzielenia innych świadczeń medycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tj. przez 20 lat, z wyjątkiem zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym art. 9 ust. 2 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych kontaktowych jest dobrowolne i ma na celu poinformowanie w szczególności o wynikach badań. W przypadku wykonywania badań diagnostyki obrazowej realizowanych jako świadczenia medyczne realizowane ze środków publicznych (NFZ) podanie adresu do korespondencji i innych danych pozwalających na skontaktowanie się z osobą, której dane dotyczą wynika z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta w związku z tym w celu zapewnienia prawa dostępu do dokumentacji medycznej Diagnostyka Wyrobek sp. z o.o. będzie przetwarzać również dane osobowe osób upoważnionych przez pacjenta do odbioru jego wyników badań oraz dane osobowe przedstawicieli ustawowych pacjenta.

Pani/Pana dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa m.in. oraz organom publicznym prowadzącym rejestry medyczne oraz innym podmiotom za Pani/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Diagnostyka Wyrobek sp. z o.o. korzysta z usług innych podmiotów, którym na podstawie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych powierza do przetwarzania dane osobowe w związku realizacją przez te podmioty na rzecz Diagnostyka Wyrobek sp. z o.o. usług związanych m.in. z wykonywaniem badań diagnostyki obrazowej, serwisem systemów informatycznych i aparatury medycznej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Diagnostyka Wyrobek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z realizacją umowy

RTG, TK, MR, USG, MAMMOGRAFIA

Informujemy, że w związku z realizacją umowy (Dalej: Umowa) przetwarzamy dane osobowe osób, które zostały w Umowie wskazane jako osoby reprezentujące oraz inne osoby zaangażowane w realizację Umowy.

Administratorem danych osobowych jest Diagnostyka Wyrobek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Smoleńsk 25a lok 2, 31-108 Kraków („Administrator danych”). Z Administratorem danych można skontaktować się pisząc na adres siedziby administratora lub na adres email: iod@wyrobek.pl.

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail iod@wyrobek.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu zawarcia Umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit f RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w celu realizacji Umowy w tym kontaktu oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z ww. Umową lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania tej Umowy. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W razie konieczności Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom oraz przechowywane w celu wypełnienia przepisów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO lub powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem danych na podstawie pisemnych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz Administratora danych w zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli lub usług konsultingu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a) obowiązywania Umowy– do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

c) do czasu zwolnienia z obowiązku ich przechowywania na podstawie przepisów podatkowych;

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu o czym mowa w art. 22 RODO.

Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora danych w związku z realizacją Umowy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, o ile będą miały zastosowanie. Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora danych mogą również wnieść skargę w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa