DLA PACJENTÓW BADAŃ OBRAZOWYCH

RTG, TK, MR, USG, MAMMOGRAFIA

Na podstawie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tekst jedn. Dz.U. 2019.1781), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)Zakład Rentgena i Usg Wyrobek Sp. z o.o s.k. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Rentgena i Usg Wyrobek Sp. z o.o s.k.
  ul. Smoleńsk 25a/2 31-108 Kraków, KRS 0000427044, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6761787933, Regon 351232276
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ksawery Renczyński, kontakt: iod@wyrobek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych, zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej, ochrony stanu zdrowia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO, natomiast dane dotyczące stanu zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe wyłącznie w wyniku realizacji obowiązku prawnego będą udostępniane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, inne podmioty wykonujące w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno-leczniczego, Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, Systemom Informacji Medycznej oraz innym, wymienionym w art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja medyczna będą przechowywane przez okres 20 lat.
 7. Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną przez okres 10 lat.
 8. Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja medyczna będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczeni zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza.
 9. Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja medyczna będą przechowywane przez okres 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.
 10. Dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia będzie przechowywana przez okres-22 lata.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art. 27-28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kopiowania, a także w przypadku, gdyby zakwestionował/a Pan/i ich prawidłowość, do ograniczenia przetwarzania przez okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości danych;
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 25 Ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisy wydane na podst. art. 30 tej ustawy.
 14. Pani/Pana dane pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.